Computer Vision

Gán nhãn dữ liệu ảnh “tự động” với pretrain model

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc Gán nhãn dữ liệu ảnh “tự động” với pretrain model YOLOv4. Lâu lắm rồi mình mới lại viết bài…