Computer Vision

Sử dụng Unet để phân vùng, phát hiện sản phẩm lỗi – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng mạng Unet trên backbond Resnet34 để train model phân vùng, phát hiện các sản phẩm bị lỗi nhé. Chúc các…