Cách cài đặt CUDA trên Ubuntu để tăng hiệu năng train model

Hi anh em, Hi anh em,hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách cài đặt CUDA trên Ubuntu để tăng hiệu năng cho máy chủ khi train model nhé!

cuda trên ubuntu
Nguồn: Tại đây

Nhân dịp ra mắt clip review về dịch vụ cho thuê máy chủ GPU của iRender.vn nên mình ra bài này luôn. Bài này mình có test thì phù hợp cả cho Ubuntu 18.04 và 20 nên các bạn cứ thử xem nhé!

Phần 1 – Xóa các bản cài đặt cũ

Các bạn mở Terminal trong Ubuntu và gõ lệnh sau để gỡ bỏ các bản cài cũ nếu có:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/cuda*
sudo apt remove --autoremove nvidia-cuda-toolkit
sudo apt remove --autoremove nvidia-*Code language: PHP (php)

Phần 2 – Cài đặt source PPA cho CUDA

Các bạn cứ gõ lần lượt từng lệnh một cho tới hết, nếu có lỗi thì dừng lại và tìm phương án xử lý hoặc post lên https://www.facebook.com/groups/miaigroup để trao đổi, thảo luận nhé!

sudo apt update
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers

sudo apt-key adv --fetch-keys  http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub

sudo bash -c 'echo "deb http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64 /" > /etc/apt/sources.list.d/cuda.list'

sudo bash -c 'echo "deb http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1804/x86_64 /" > /etc/apt/sources.list.d/cuda_learn.list'Code language: JavaScript (javascript)

Phần 3 – Tiến hành cài đặt CUDA trên Ubuntu

Cài đặt các gói CUDA và CuDNN:

sudo apt update
sudo apt install cuda-11-2
sudo apt install libcudnn8
sudo ln -s /usr/local/cuda-11.2/targets/x86_64-linux/lib/libcusolver.so.11 /usr/local/cuda-11.2/targets/x86_64-linux/lib/libcusolver.so.10

Sau đó bạn thêm PATH cho CUDA vào ./profile:

sudo nano ~/.profile

Và thêm đoạn này vào cuối file:

# set PATH for cuda 11.2 installation
if [ -d "/usr/local/cuda-11.2/bin/" ]; then
    export PATH=/usr/local/cuda-11.2/bin${PATH:+:${PATH}}
    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.2/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
fiCode language: PHP (php)

Sau khi chạy lệnh này bạn restart máy chủ Ubuntu!

Nguồn: Tại đây

Phần 4 – Kiểm tra bộ cài đặt CUDA trên Ubuntu

Bạn gõ lệnh kiểm tra phiên bản CUDA:

nvccversion
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2019 NVIDIA Corporation
Built on Wed_Apr_24_19:10:27_PDT_2019
Cuda compilation tools, release 10.1, V10.1.168Code language: CSS (css)

Kiểm tra NVIDA Driver và card màn hình:

nvidia-smi

Nếu thấy hiện lên cửa sổ “giống giống” như bên dưới là okie:

cuda trên ubuntu
Nguồn: Tại đây

Sau bước này thì các bạn đã cài đặt CUDA trên Ubuntu có thể train model trên GPU ầm ầm rồi.

Nếu như còn thiếu pip, git để cài các package cho Python (như opencv-python, torch…) thì bạn cài tiếp:

sudo apt install git
sudo apt install python3-opencv
sudo apt install python3-pip

Chúc các bạn thành công! Nếu có lỗi thì dừng lại và tìm phương án xử lý hoặc post lên https://www.facebook.com/groups/miaigroup để trao đổi, thảo luận nhé!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Tham khảo: https://medium.com/@exesse/cuda-10-1-installation-on-ubuntu-18-04-lts-d04f89287130

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *