Thử làm model phân khúc khách hàng bằng RFM và KMean – Mì AI

Xin chào các bạn!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *